پاکسازی نمادین بلوار سید مرتضی (ع) با عنوان جشن زمین پاک توسط دانش آموزان مدرسه مروج وهمکاری شهرداری در آغاز هفته درختکاری