صورت جلسه شصت ودوم شورای اسلامی شهرکاشمر
 •  بسمه تعالی

   

  شماره جلسه :شصت ودومین   تاریخ97.8.22                      ساعت شروع:  18                      خاتمه 21

  نوع جلسه: رسمی  براساس برنامه زمانبندی شورای شهر

   

   

   

  نطق پیش از دستور

   

   

   

   

  ابتدا تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید زینت بخش جلسه شد. در ادامه آقای اعمی  رئیس محترم شورای شهر به اعضای شورای شهر  و خبرنگاران خیر مقدم گفتند..

  درادامه اقای غزنوی عضو محترم شورای شهر  در نطق پیش از دستور در خصوص  بکار گیری نیرو در شهرداری کاشمر ، قیمت گذاری دو قطعه زمین  واقع در خیابان شهید منتطری ، وضعیت احدی از پیمانکاران  ، نظارتی بودن نهادشورای شهر ، اعمال تخفیف 27درصدی برای پرونده ی احدی از شهروندان  وتقسیط  بدهی ایشان با توجه به مصوبه شورا که مقرربود نقدا پرداخت شود متنی راتهیه و قرائت نمودند ( متن سخنان ایشان در آرشیو شورای شهرموجودمیباشد)

   

   

   

   

  ردیف

   

   

   

   

   

   

   

  1

  پیشنهاد شهرداری کاشمر کنضم به درخواست شماره سازمان مردم نهاد شهریاران جوان ترشیز  در رابطه با برگزاری دومین دوره استارت اپ ویکند معماری در محل دانشگاه ازاد  به مدت سه روز                  ( موضوع بند سیزده از شصت ویکمین صورتجلسه شورای شهر) مطرح شد  به شهرداری کاشمراجازه داده می شود دراین خصوص  مبلغ 000.000.30 ریال از محل  ماده 16 هزینه نماید( هنگام رأی گیری احدی از اعضا درجلسه حضور نداشتند )

   

   

   

   

  2

  نامه هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی  در رابطه با تقاضای  ساماندهی کارگران ( سرگذر)  مطرح شد.اعضای شورا  متفقا با نظر موافق مقررداشتند  بمنظور ساماندهی مناسب کارگران              شهرداری نسبت به مکان یابی  مناسب  اقدام وگزارش خود را به شورای شهر ارسال نماید

   

   

   

   

  3

  پیشنهاد شهرداری کاشمردر پاسخ به مصوبه شورای شهرموضوع  بند سه از پنجاه ودومین  صورتجلسه شورا  در خصوص قرارداد تامین نیرو مطرح شد  مقررگردید شهرداری  لیست  کلیه نیروهایی که بصورت شرکتی  ، تامین نیرو                ( با ذکر نام) که در قسمتهای مختلف  شهرداری مشغول بکار میباشند را به شورای شهر ارسال نماید همچنین مقرر شد شهرداری  مطابق مقررات وضوبط عمل نماید

   

   

   

   

  4

  رونوشت سرپرست محترم اداره راه  در رابطه با پروژه های مشارکتی شهرداری باقیر رایگان  مربوط به  پروژه های  ورودی شهر  کاشمر از شادمهر وریوش  ، ورودی کاشمر از سمت خلیل آباد و فیض اباد و کمربندی ، راه روستایی قوژد ومغان تاشهر) مطرح شد مقررگردیدشهرداری وضیعت  قیر مصرفی  پروژه ها   را به شورای شهر گزارش نماید

   

   

   

  5

  نامه جمعی از اهالی محترم مسکن مهر 1008 واحدی   بلوار سیدمرتضی (ع)  دررابطه با وجود مشکلاتی مطرح شد مقرر گردید شورای شهر  نیزپیگیریهای لازم و  برگزاری جلسات را با شهرداری وادارات ذیربط                    بعمل اورد

   

   

   

   

  6

  نامه مدیر عامل موسسه حافظان مهر ترشیز  در رابطه با تقاضای صدور مجوز  پارکینگ مطرح شد  مقرر شد دراین خصوص  وفق ضوابط ومقررات عمل شود

   

   

   

   

  7

  پیشنهاد شهرداری کاشمرمنضم به طرحهای اقای علی شیر جهت اجرای المان در سطح شهر مطرح شد مقررشد  موضوع در کمیسیون فرهنگی  -اجتماعی شورای شهر  بررسی  تا در  طرحهای که در المان نوروزی به شهرداری ارائه می شود طرحهای مذکور نیز جهت اتخاذ تصمیم  مد نظر قرارگیرد.

   

   

   

  8

  پیشنهاد شهرداری کاشمر  در رابطه با پلاک ثبتی 2/2554 اصلی بخش یک کاشمر به مالکیت آقای هوشنگ یزدی و شهرداری کاشمر که مالکیت شهرداری دراین پلاک  از مساحت 76.420 مترمربع به 44/.456 متر مربع ششدانگ افزایش یافته  یعنی مساحت 68.35 متر مربع به ششدانگ به مالکیت  شهرداری اضافه  گردیده است که بر مبنای محاسبه توافق بر اساس هر متر مربع 920.015.4 ریال  میباشد و... مطرح شد چنانچه ثبت و سند و وضعیت  موجود نشان دهنده  افزایش مالکیت شهرداری  به همین متراژ است  با اجرای توافق مذکور به شرح توافق موافقت شد

   

   

   

  9

  باستناد ردیف سه بند یک از شصت ویکیمین صورتجلسه شورای  در خصوص  تعیین اعضای کمیسیونها بشرح ذیل مصوب گردید

  الف- اعضای کمیسیون  فرهنگی واجتماعی شورای شهر  آقایان  میثم خزاعی ، حسن اعمی ،  احمد غزنوی،               یعقوب  گل محمدی  و محمد صادقی تعیین شدند که  بعداز رأی گیری با چهار رأی موافق  و دو رأی مخالف بعنوان اعضای  کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر انتخاب شدند  ( هنگام رأی گیری احدی از اعضای شورا در جلسه حضور نداشتند)  

  ب-  اعضای کمیسیون حمل ونقل و ترافیک و معماری وشهرسازی شورای شهر  اقایان  علی اسماعیل پور،                میثم خزاعی ، حسن اعمی ، محمد خباززاده،  یعقوب                      گل محمدی  تعیین شدند که  بعداز رأی گیری با چهار رأی موافق  و دو رأی مخالف بعنوان اعضای  کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر انتخاب شدند  ( هنگام رأی گیری احدی از اعضای شورا در جلسه حضور نداشتند)

  ج-  اعضای کمیسون حقوقی و توافقات و قراردادها شورای شهر  اقایان  علی اسماعیل پور،  میثم خزاعی ، حسن اعمی ، محمد خباززاده،  احمد غزنوی ، یعقوب گل محمدی  تعیین شدند که  بعداز رأی گیری با چهار رأی موافق  و دو رأی مخالف بعنوان اعضای  کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر انتخاب شدند  ( هنگام رأی گیری احدی از اعضای شورا در جلسه حضور نداشتند)

  ح- اعضای کمیسون اقتصادی و جلب مشارکتهای مردمی  شورای شهر  اقایان حسن اعمی ،محمد صادقی،                میثم خزاعی ،  محمد خباززاده، احمد غزنوی                   تعیین شدند که  بعداز رأی گیری با چهار رأی موافق  و دو رأی مخالف بعنوان اعضای  کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر انتخاب شدند  ( هنگام رأی گیری احدی از اعضای شورا در جلسه حضور نداشتند)

  خ- انتخابات در خصوص سه کمیسیون دیگر شورای شهر درجلسات آتی اتخاذ تصمیم خواهدشد.    

   

   

   

  10

  پیشنهاد شهرداری کاشمر درخصوص مساعدت مالی تاسقف  بیست میلیون ریال از محل  اعتبارات فرهنگی به مدیریت محترم موزه دفاع مقدس  مطرح شد با پیشنهاد مذکورموافقت گردید

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 6 ماه پیش