نرخ کرایه تاکسی مصوب سال 93
 • مسير

  نرخ مصوب

  سال92

  نرخ مصوب سال 93

  مسير

  نرخ مصوب

  سال92

  نرخ مصوب سال 93

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تا فلكه باغمزار                  ( ابتداي خيابان خرمشهر)

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا فلكه غدير

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تاميدان شهيدغلامي (شهرباني)

  2500

  3000

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تا انتهاي دهخدا

  3500

  4200

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي)تا دانشگاه آزاد اسلامي

  4000

  4800

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تا انتهاي بلواربسيج

  3500

  4200

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا پيام نوروفني وحرفه اي

  5000

  6000

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي))تا انتهاي كمال الملك

  3500

  4200

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا امامزاده سيدمرتضي (ع)

  5000

  6000

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تا انتهاي بلوار شفا

  4000

  4800

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تاشهرك سيدمرتضي

  4000

  4800

  ميدان آزادي (فلكه باغمزار) تا ميدان شهيد غلامي(فلكه شهرباني)

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا اداره ثبت احوال

  2500

  3000

  ميدان آزادي (فلكه باغمزار) تادانشگاه آزاد

  3000

  3600

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تاچهارراه شهيد باقري

  2000

  2400

  ميدان آزادي (فلكه باغمزار)تاپيام نوروفني حرفه اي

  4000

  4800

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا انتهاي خيابان باقري

   

  4000

  4800

  ميدان آزادي (فلكه باغمزار)تاسيدمرتضي(ع)

  4000

  4800

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي)تا فلكه وليعصر

  3000

  3600

  ميدان آزادي (فلكه باغمزار) تاميدان معلم

  2500

  3000

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا ابتدايل بلوار بهشتي

  2500

  3000

  ميدان ازادي (فلكه باغمزار) تا انتهاي گلستان

  3000

   

  3600

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي))تا انتهاي خيابان نسيم

  4000

  4800

  ميدان آزادي (فلكه باغمزار) تا آمار(ميدان شهدا)

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي)تاانتهاي خيابان نيازمند

  4000

  4800

  ميدان شهيد غلامي (شهرباني)تاسيدمرتضي (ع)

  3000

  3600

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تا نرگس شمالي

  4000

  4800

  ميدان شهيد غلامي تاپيام نورو فني حرفه اي

  3500

  4200

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا ترمينال

  2500

  3000

  ميدان شهداء تا ميدان غدير ( وبالعكس)

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا انتهاي خيابان حيدري

  4000

  4800

  ميدان شهيد غلامي تا ميدان سينا

  3000

  3600

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا ميدان طالقاني

  2000

  2400

  ميدان شهيدغلامي از ميدان سينا تا ترمينال

  4000

  4800

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي)تابيمارستان شهيد مدرس

  3000

  3600

  ميدان معلم تا انتهاي خيابان گلستان

  2500

  3000

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي)تا انتهاي خيابان رازي

  3000

  3600

  ميدان معلم تا بيمارستان جديد(حضرت ابوالفضل)

  2000

  2400

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تاسيدمحمد

  5000

  6000

  ميدان غدير تا ميدان معلم

  3000

  3600

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تاانتهاي شيرحسيني

  3500

  4200

  ميدان غدير تا بيمارستان حضرت ابوالفضل

  3500

  4200

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا آخر بلوار شاهد(آرامگاه)

  3000

  3600

  فلكه شهيد مطهري تا انتهاي گلستان

  3000

  3600

  ميدان انقلاب تا انتهاي امام موسي صدر(شيرحسيني)

  3000

  3600

  ميدان سينا تا انتهاي بهار(هنرستان)و بالعكس

  2500

  3000

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا انتهاي خيابان بهبودي

  3000

  3600

  ميدان سينا تا ملك الشعراي بهار

  2000

  2400

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تا انتهاي خيابان فاطميه

  4000

  4800

  ملك الشعراي بهار تا انتهاي بهار(هنرستان )

  2000

  2400

  ميدان انقلاب تا انتهاي بلوار علويه (خيابان 32 متري )

  4000

  4800

  ابتداي خيابان شهيد نيازمند- ترابي تا تقاطع  راه قوژد

  3000

  3600

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا فلكه معلم

  3500

  4200

  ابتداي خيابان شهيد باقري تاميدان فاطميه

  3000

  3600

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي)) تا ميدان سينا

  3500

  4200

  ميدان طالقاني ( فلكه فخر) تا انتهاي خيابان رازي

  2000

  2400

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي) تاانتهاي خيابان گلستان

  3500

  4200

  چهارراه  بهبودي تا انتهاي خيابان سلطانيه

  2000

  2400

  ميدان انقلاب تا سايبان سازان

  4000

  4800

  ابتداي خيابان فاطميه تا انتهاي خيابان فاطميه

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا شهرك سپاه

  3500

  4200

  ابتداي خيابان 15خرداد تا امامزاده سيدحمزه

  2000

  2400

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي) تا چهارده معصوم

  --

  6000

  ميدان انقلاب (فلكه مركزي)تا انتهاي بلوار تعاون

  --

  6000

  ميدان انقلاب ( فلكه مركزي ) تا ميدان امام حسين

  --

  6000

   

   

   

   

  تبصره يك:  مصوب شد نرخهاي تصويب شده به صورت برچسب به همراه كارت شناسايي با مشخصات كامل راننده تاكسي در محلي مناسب كه قابل رؤيت براي مسافرين محترم باشد نصب گردد.

  تبصره دو : كليه تاكسيها ملزم به تردد در مسيرهاي شهر ميباشند و بايد ازهرگونه توقف طولاني در خيابانهاي اصلي شهر مخصوصا خيابانهاي مدرس، خيابان قائم ، خيابان هفده شهريور وخيابان امام خميني خودداري نمايند.

  تبصره سه : :كليه تاكسيهايي كه عوارض سالياله خود روي خود را در شهرهاي غير از شهر كاشمر پرداخت نمايند پروانه هاي تاكسيراني آنها تمديد نخواهد گرديد.

  vتبصره چهار: مسافران عزيز با داشتن يك عدد ساك از پرداخت وجه به تاكسي معاف ميباشند

  v تبصره پنج: اطفال زير پنج سال از پرداخت كرايه در تاكسي و ميني بوس در صورت عدم استفاده از صندلي معاف ميباشند.

  تلفن 124 آمادگي پاسخگويي به شكايات شهروندان عزير در رابطه با نرخهاي مصوب را دارد

   

   

  منتشرشده در تاریخ پنجشنبه 15 فروردین 1398 | 7 ماه پیش