ارتباط شهروندان با شورای اسلامی شهر

ارتباط با شورای اسلامی شهر

    شماره تلفن : 55233033

    شماره دورنگار : 55233016

    آدرس : کاشمر ، خیابان خرمشهر ، نبش خرمشهر 4 ، شورای اسلامی شهر کاشمر

     

    .جهت ارتباط با شورای اسلامی شهر از طریق وب سایت فرم زیر را کامل نمایید